Cenník výkonov zdravotnej starostlivosti nehradených z verejného zdravotného poistenia platný od 1.3.2022

 

  Cena v EUR
Preventívne prehliadky
Zákonná preventívna prehliadka je hradená zo zdravotného poistenia 1x za 2 roky v zákonom stanovenom rozsahu.
A - doplatok ku zákonnej preventívnej prehliadke, B - cena preventívnej prehliadky pre samoplatcov
  A B
Lekárska prehliadka  40
Základná preventívna prehliadka (Lekárska + odbery biologického materiálu) 50 65
Komplexná preventívna prehliadka (Základná + rozšírené odbery biol. mat. + EKG) 65 90
Vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta
Vyšetrenie CRP 10
Vyšetrenie EKG 15
Vyšetrenie krvi (skupina, HIV, alkohol, cukor), stolice na okultné krvácanie 15
Očkovanie/aplikácia vakcíny/podanie injekcie 10
Odber (krv, moč, výtery) + cena laboratórnych výkonov 10
Podanie 1 infúzie 20
Podanie 5 infúzií 75
Lekárska správa/potvrdenie vydané v cudzom jazyku 50
Vyšetrenie/zdravotnícky výkon nekapitovaní pacienti* 30
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti/stavu
A - ceny pre pacientov, ktorí ABSOLVOVALI Zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch
B - ceny pre pacientov, ktorí NEABSOLVOVALI Zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch
Pokiaľ sú k posúdeniu spôsobilosti potrebné odborné vyšetrenia, budú vykonané na náklady fyzickej alebo právnickej osoby v záujme ktorej sa vyšetrenie vykonáva.
  A B
Štúdium, škola, brigády 10 20
Zamestnanie, práca, šport, vodičský preukaz, zdravotný preukaz 40 50
Pre osobné a atypické účely na žiadosť pacienta 40 50
Zbrojný, Pilotný, Potápačský preukaz, extrémne športy 40 50
Komerčné poisťovne 40 50


*Nekapitovaní pacienti (pacienti bez uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti) - občania SR bez uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, občania SR so zdravotným poistením v cudzine, cudzinci. Pokiaľ sú potrebné ďalšie vyšetrenia/zdravotnícke výkony, tak budú spoplatnené podľa cenníka.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti TU